Пошук Пошук Пошук Пошук Меню
Пошук по сайту:
Закрити

Звернення голови партії «Слуга Народу»: Ми не самі. З нами світ (з перекладом іноземними мовами)

  • 6304
Звернення голови партії «Слуга Народу»: Ми не самі. З нами світ (з перекладом іноземними мовами)

Звернення голови партії «Слуга Народу» Олени Шуляк із закликом до іноземців приїхати до України та стати на захист безпеки усієї Європи. Надсилайте текст своїм знайомим та друзям за кордоном. Нижче переклад англійською, польською, словацькою та німецькою мовами.

Настав черговий ранок незламної незалежної України. І якщо ми зустрічаємо його в боях, але незламною вірою у перемогу, то Росія його зустріла, захлинаючись від санкцій та дипломатичної і економічно протидії проти неї. Наші партнери показали, що вони з нами. Ще ніколи світ не запроваджував такі рішучі санкції проти країни-агресора і ми за це дуже вдячні.

Ми не самі. З нами світ: їх рішучі дії проти мерзотника Путіна, їх військова та гуманітарна допомога для наших військових помітні як ніколи раніше. Ми бачимо і відчуваємо підтримку громадян інших країн, які розгортають українські прапори по всьому світу. Все це вселяє велику надію, що скоро перемога. Скоро ми дотиснемо кремлівського диктатора, а далі вибір за росіянами: хочуть вони жити в умовах ізоляції з президентом-тираном, чи готові приєднатися до цивілізованого світу, де життя та права людини — найвища цінність. Де не кидають на війну дітей, щоб вони воювали за хворі амбіції тирана.

Впевнена, цивілізований світ переможе. Об’єднавши сили, ми здолаємо агресора.

А поки звертаємся до всіх іноземців, які виявляють бажання дати відчіч російським окупантам: ми наполегливо запрошуємо приїхати до України та стати на захист безпеки усієї Європи. Поповнити сили тероборони. З іноземців сформується окремий підрозділ — Інтернаціональний легіон територіальної оборони.

Для запису в легіон і щодо деталей звертайтеся до аташе з питань оборони Посольства України вашої держави (контакти на сайтах посольств).

Разом переможемо!

▪️▪️▪️

Ukraine has met one more morning of its unbreakable independence. And if we are meeting it in battle with unwavering faith in victory, Russia has met It, choking on sanctions and diplomatic and economic reaction on it.
Our partners have shown they are supporting us. The world has never imposed such decisive sanctions against an aggressor country, and we are very grateful for that.

We are not alone. The world stands with us: with their decisive actions against despicable Putin, and their military and humanitarian aid to our Army is more visible than ever.
We see and feel the support of citizens of other countries who are waving Ukrainian flags worldwide. All this inspires great hope that victory will be soon. Soon we will put pressure on the Kremlin dictator.

Then the choice is up to the Russians: do they want to live in isolation with the tyrant president, or are they ready to join a civilized world where people’s lives and human rights are the highest value, where children are not thrown to the war to fight for the tyrant’s sick ambitions.

We are sure that the civilized world will win. By joining forces, we will defeat the aggressor.

In the meantime, we appeal to all foreigners who wish to push back the Russian occupiers: we urge you to come to Ukraine and stand up for the security of the whole of Europe. Recruit the defense forces. Foreigners will form a separate unit — the International Legion of Territorial Defense.

For enrollment in the Legion and details, contact the Defense Attaché of the Embassy of Ukraine in your country (contacts on the websites of embassies).

We will win together!

▪️▪️▪️

Dla nieugiętej, niezależnej Ukrainy nadszedł kolejny poranek. Podczas gdy my witamy go w walce, lecz pełni niewzruszonej wiary w zwycięstwo, Rosja dławi się sankcjami oraz dyplomatycznym i ekonomicznym sprzeciwem. Nasi partnerzy udowodnili, że są razem z nami. Jeszcze nigdy przedtem, świat nie nakładał tak stanowczych sankcji na państwo-agresora i jesteśmy z tego powodu niezmiernie wdzięczni.

Nie jesteśmy sami. Z nami jest świat: stanowcze działania przeciwko Putinowi, a także wojskowa oraz humanitarna pomoc dla naszych żołnierzy są zauważalne, jak nigdy przedtem. Widzimy oraz odczuwamy wsparcie innych państw, które wznoszą ukraińskie flagi w różnych zakątkach świata. Wszystko to napełnia nas nadzieją na rychłe zwycięstwo. Już za niedługo zdołamy docisnąć kremlowskiego dyktatora, a później już decyzja będzie należeć do Rosjan: czy wolą żyć w izolacji ze swoim prezydentem-tyranem, czy są gotowi dołączyć do cywilizowanego świata, w którym życie oraz prawa człowieka stanowią najwyższą wartość. Do świata, w którym na wojnę nie są rzucane dzieci, by walczyć za chorobliwe ambicje tyrana.

Jestem pewna, że cywilizowany świat zwycięży. Wspólnymi siłami pokonamy agresora.

A do tego czasu, zwracamy się z prośbą do wszystkich obcokrajowców, którzy pragną przeciwstawić się rosyjskim okupantom: żarliwie zapraszamy do Ukrainy, by stanąć w obronie bezpieczeństwa całej Europy. Aby dołączyć do szeregów obrony terytorialnej. Stworzymy osobny podrozdział dla obcokrajowców – Międzynarodowe Legiony Obrony Terytorialnej.

W celu zapisania się do legionów lub uzyskania szczegółowych informacji, prosimy zwracać się do attache wojskowego Ambasady Ukrainy w danym państwie (kontakty na stronie ambasady).

Razem zwyciężymy!

▪️▪️▪️

Nastalo ďalšie ráno nezlomnej nezávislej Ukrajiny.
Zatiaľ čo my ho vítame v boji, ale s neochvejnou vierou vo víťazstvo, tak Rusko sa s ním stretlo, dusené sankciami a diplomatickou a ekonomickou opozíciou voči nemu. Naši partneri ukázali, že sú s nami. Svet ešte nikdy neuvalil na krajinu agresora také rozhodné sankcie a sme za to veľmi vďační.

Nie sme sami. Svet je s nami: ich rozhodné kroky proti ničomnému Putinovi, ich vojenská a humanitárna pomoc našej armáde sú viditeľnejšie ako kedykoľvek predtým. Vidíme a cítime podporu občanov iných krajín, ktorí rozťahujú ukrajinské vlajky po celom svete. To všetko vzbudzuje veľkú nádej, že víťazstvo bude čoskoro. Čoskoro vyvinieme tlak na kremeľského diktátora a potom je voľba na Rusoch: či chcú žiť v izolácii s prezidentom tyranom, alebo sú pripravení pridať sa k civilizovanému svetu, kde sú život a ľudské práva – najvyššou hodnotou. Kde deti nie sú vrhnuté do vojny, aby bojovali za choré ambície tyrana.

Som si istá, že civilizovaný svet vyhrá. Spojením síl porazíme agresora.

Medzitým apelujeme na všetkých cudzincov, ktorí chcú zúčtovať s ruskými okupantmi: vyzývame vás, aby ste prišli na Ukrajinu a postavili sa za bezpečnosť celej Európy. Doplňte obranné sily. Vznikne samostatná jednotka cudzincov – Medzinárodná légia územnej obrany.

Pre zápis do légie a podrobnosti kontaktujte pridelenca obrany Veľvyslanectva Ukrajiny vo vašej krajine (kontakty na webových stránkach veľvyslanectiev).

Spolu zvíťazíme!

▪️▪️▪️

Es ist ein weiterer Morgen der unzerstörbaren und unabhängigen Ukraine. Und wenn wir ihm im Kampf mit einem unerschütterlichen Glauben an den Sieg begegnen, hat Russland ihm mit einer Flut von Sanktionen und diplomatischer und wirtschaftlicher Opposition begegnet. Unsere Partner haben gezeigt, dass sie hinter uns stehen. Noch nie zuvor hat die Welt so starke Sanktionen gegen ein Aggressor-Land verhängt, und dafür sind wir sehr dankbar.

Wir sind nicht allein. Die Welt ist mit uns: ihr entschlossenes Vorgehen gegen den Schurken Putin, ihre militärische und humanitäre Hilfe für unser Militär ist sichtbarer wie nie zuvor. Wir sehen und fühlen die Unterstützung der Bürger anderer Länder, die überall auf der Welt ukrainische Fahnen entrollen. All dies gibt eine große Hoffnung, dass der Sieg bald kommen wird. Bald werden wir mit dem Kreml-Diktator fertig sein, und der Rest liegt bei den Russen: Wollen sie in Isolation mit einem tyrannischen Präsidenten leben oder sind sie bereit, sich der zivilisierten Welt anzuschließen, in der das Leben und die Menschenrechte den höchsten Wert darstellen. Wo Kinder nicht in den Krieg geworfen werden, um für die kranken Ambitionen des Tyrannen zu kämpfen.

Ich bin sicher, die gesittete Welt wird sich durchsetzen. Mit vereinten Kräften werden wir den Aggressor besiegen.

In der Zwischenzeit appellieren wir an alle Ausländer, die den russischen Besetzern gegenüber Rechenschaft ablegen wollen: Wir fordern Sie dringend auf, in die Ukraine zu kommen, sich für die Sicherheit ganz Europas einzusetzen und die territorialen Verteidigungskräfte aufzufüllen. Die Ausländer werden eine eigene Einheit bilden – die Internationale Legion der territorialen Verteidigung.

Für die Anmeldung und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verteidigungsattaché der ukrainischen Botschaft Ihres Landes (Kontakte finden Sie auf der Website der Botschaft).

Lasst uns gemeinsam gewinnen!

Поділитись:

  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • WhatsApp
  • Viber
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі

СТАНЬТЕ ЧАСТИНОЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»!

Приєднатися
Політика конфіденційності даних
підписників газети «Слуга Народу»
Прийняти
Privacy Policy